Bijlage F. De commissies

Met betrekking tot vaandels en standaarden zijn op het niveau van de Centrale Organisatie de volgende commissies ingesteld.

F.1. De Traditiecommissie Krijgsmacht

Taken en bevoegdheden

De Traditiecommissie Krijgsmacht ontleent haar taken en bevoegdheden aan de ministeriële beschikking ‘Instelling Traditiecommissie Krijgsmacht 2000’, nr. C 95/287/2000001916, van 23-8-2000. Met betrekking tot de in gebruik zijnde of in gebruik te nemen vaandels en standaarden heeft de commissie de volgende taken en bevoegdheden.

 1. De commissie adviseert de minister –gevraagd en ongevraagd– in aangelegenheden over vaandels en standaarden.
 2. De commissie houdt toezicht op de juiste vervaardiging van –nieuwe én vernieuwde– vaandels en standaarden en toebehoren, evenals van de daaraan te bevestigen cravates. Zij ziet toe op het desbetreffende ontwerp en de uitvoering ervan opdat beide gebeuren volgens standmodel en de bewoording uit het daarop betrekking hebbende Koninklijk Besluit Het ontwerp en de respectieve beschrijving dienen tijdig aan de commissie te zijn voorgelegd (zie ook 8.1.c.).
 3. De commissie controleert bij vaandel- of standaardvoerende eenheden het vaandel of de standaard op aanwezigheid, compleetheid en algehele conditie. De controle gebeurt in de regel in combinatie met een advies- en assistentiebezoek van de commissie aan een, aan de desbetreffende eenheid gerelateerde, historische verzameling. De commissie brengt van haar bevindingen verslag uit aan de betrokken bevelhebber. Indien van toepassing adviseert zij deze over noodzakelijk geachte vervanging van het doek of enig toebehoren.
 4. Wanneer de commissie zaken onder haar aandacht gebracht krijgt die een inbreuk inhouden op het ceremonieel met betrekking tot vaandels en standaarden, of op de aanwijzingen uit deze publicatie, informeert zij hieromtrent de desbetreffende bevelhebber.

Overig

Ingevolge de Ministeriële beschikking nr. DO 031/200 001006, van 22-3-2000, maakt de voorzitter van de Traditiecommissie Krijgsmacht deel uit van de Commissie Dapperheidsonderscheidingen. In deze commissie adviseert hij als zodanig met name in aangelegenheden over opschriften op vaandels en standaarden.

F.2. De Commissie Dapperheidsonderscheidingen

Taken en bevoegdheden

De Commissie Dapperheidsonderscheidingen ontleent haar taken en bevoegdheden aan de ministeriële beschikking ‘Instellingsbeschikking Commissie Dapperheidsonderscheidingen’, van 16-6-1999, nr. DO 031-99001954.

Met betrekking tot vaandels en standaarden adviseert deze commissie in nauw overleg met de Traditiecommissie Krijgsmacht de minister inzake verzoeken of voorstellen voor het toekennen van vaandel- en standaardopschriften.

F.3. De Commissie Standaardisatie Vaandels en Standaarden

Taken en bevoegdheden

Ten ondersteuning van de Traditiecommissie Krijgsmacht inzake adviezen en werkzaamheden met betrekking tot vaandels, standaarden en toebehoren voert de Commissie Standaardisatie Vaandels en Standaarden haar taken uit onder verantwoordelijkheid van de Traditiecommissie Krijgsmacht.

De commissie is belast met de volgende taken:

 1. Het adviseren van de Traditiecommissie Krijgsmacht inzake vaandels, standaarden en toebehoren.
 2. Het adviseren van traditiecommissies, alsmede regiments- en korpscommandanten inzake vaandels, standaarden en toebehoren.
 3. Het vaststellen van stand- en overeenkomstige modellen van vaandels, standaarden en toebehoren.
 4. Het ontwerpen van nieuwe vaandel- en standaarddoeken conform de hiervoor genoemde modellen.
 5. Het begeleiden van de aanmaak van vaandels, standaarden en toebehoren.
 6. Het keuren van nieuw aangemaakte vaandels, standaarden en toebehoren of delen daarvan.
 7. Het adviseren inzake vernieuwing van vaandels, standaarden en toebehoren of delen daarvan, dan wel het adviseren ten aanzien van uit te voeren herstellingen.
 8. Het adviseren inzake de museale behandeling van vaandels, standaarden en toebehoren die niet meer in gebruik zijn en die conform het gestelde in de defensiepublicatie DP 20-30 in beheer worden of zijn gesteld van het betreffende krijgsmachtdeelmuseum.
 9. Het adviseren inzake de voorschriften waarin het onderwerp vaandels en standaarden is opgenomen. In het bijzonder betreft dit de defensiepublicaties DP 20-10, DP 20-20 en DP 20-30.
 10. Het adviseren inzake ceremonieel, protocol, exercitie en andere aangelegenheden waarbij vaandels en standaarden worden ingezet.
 11. Het rapporteren van aangelegenheden, de voren genoemde taken betreffende, aan de voorzitter van de Traditiecommissie Krijgsmacht.

Voorstellen inzake de aanmaak, vervanging, reparaties geschieden door tussenkomst van de Traditiecommissie Krijgsmacht aan de bevelhebber van het betreffende krijgsmachtdeel, die, na zijn goedkeuring, daarvoor budgetten ter beschikking stelt en de opdrachten tot aanmaak en vernieuwing verstrekt aan het Landelijk Bevoorradingsbedrijf, KPU-bedrijf.

De commissie bestaat uit:

 1. Een voorzitter te benoemd door de voorzitter van de Traditiecommissie Krijgsmacht
 2. Een vertegenwoordiger van de Traditiecommissie Koninklijke Landmacht
 3. Een vertegenwoordiger van de Traditiecommissie Koninklijke Marechaussee
 4. Een vertegenwoordiger van de Traditiecommissie Koninklijke Luchtmacht
 5. Een vertegenwoordiger van het Instituut Maritieme Historie
 6. Een textieldeskundige/restaurator van een der krijgsmachtdeelmusea
 7. Een of meer materiedeskundigen aan te stellen door de voorzitter van de Commissie Standaardisatie Vaandels en Standaarden.

De voorzitter van de commissie draagt er zorg voor dat de namen van de leden van de commissie bekend zijn bij de secretaris van de Traditiecommissie Krijgsmacht.